آمل شهری ساحلی و باستانی
ن : آم شهر ت : یکشنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۰ ز : 12:21
آمل شهری ساحلی و باستانی آب و هوای شهرستان آمل نظیر سایر نقاط مازندران است.
در تابستان‌ها گرم و مرطوب و در زمستانها ملایم. حداکثر ریزش باران در ماه آذر و حداقل آن نیز در ماه تیر است.
بخشی از ساکنان این شهر به دلیل همجواری با ساحل دریا برای امرار معاش تحت نظارت سازمان ها و تشکیلات شیلات به شغل ماهیگیری می پردازند و این حرفه به شغلی فصلی برای مردمان این منطقه بدل شده است.


برچسب ها : آمل, معرفی آمل
.:: ::.


پوستر جاذبه های آمل
ن : آم شهر ت : یکشنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۰ ز : 8:38
http://amardian.persiangig.com/13164662.jpg

http://amardian.persiangig.com/Lasem%20Amol.jpg


http://amardian.persiangig.com/8895554014700.jpg
http://amardian.persiangig.com/Malek%20Bahman%20Castle.jpg
http://amardian.persiangig.com/NASER%20AL%20HAGH.jpg
http://amardian.persiangig.com/hashem.jpg
http://amardian.persiangig.com/Shabestan%20Mosque%20Jameh%20Amol.jpg
http://amardian.persiangig.com/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%BE%D9%84%20%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C.JPGhttp://up.vatandownload.com/images/d1fo6ruc8jc3hmzfrbr4.jpg


برچسب ها : آمل, شهرستان آمل, تصاویر آمل, ایران آمل, معرفی آمل, جاذبه گردشگری تاریخی آمل, عکس آمل
.:: ::.


مشاهیر ، مفاخر ، بزرگان آمل
ن : آم شهر ت : شنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۰ ز : 15:33


به لینک زیر بروید


معرفی کامل مشاهیر و مفاخر و بزرگان آمل

http://www.topforum.ir/thread140091.html#post244017.:: ::.


حاج ملا علی کنی آملی
ن : آم شهر ت : سه شنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۰ ز : 7:6
ویدئو یا کلیپ زندگانی حاج ملا علی کنی فرزند آمل کسی که به تهران را روح و جسم بخشید که در حساس ترین شرایط تاریخی رهبری عالم تشیع را بعهده داشت.


http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=150314&MusicID=103717


تبیان.:: ::.


کتاب خلیفه سلطان العلما آملی در دانشگاه هاروارد
ن : آم شهر ت : سه شنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۰ ز : 5:42

صفحه داخل جلد يکی از کتب خليفه سلطان در کتابخانه دانشگاه هاروارد
اين کتاب حاشيه معالم الاصول است که از تاليفات نواب خليفه سلطان است 
که نسخه خطي اون رو از کتابخانه  دانشگاه هاروارد ميتونيد از لينک زير دريافت کنيد:


.:: ::.


خليفه سلطان
ن : آم شهر ت : سه شنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۰ ز : 5:39

شرح حال :
علاء الدین سید حسین بن رفیع الدین یكي از سادات و فقھاي شھیر عصر شاه عباس اول بود. وي از جانب پدر با 29 واسطھ نسب خود را بھ حضرت علي بن الحسین(ع) مي رساند. از جانب مادر از سادات شھرستان بود.
اسلاف پدري خلیفھ سلطان پیوستھ از سادات مازندران بودند ]امّا پدرش رفیع الدین جزو سادات معروف اصفھان بود این كھ نسل چندم از اسلاف وي در اصفھان متوطن گشتھ و بھ سادات این شھر معروف گشتند دقیقاًمعلوم نیست امّا اسكندر بیك مي نویسد: میرزا رفیع الدین محمد كھ پدر خلیفھ سلطاناست اباً عن جد در دارالملك صفاھان [صاحب] املاك و رقبات بوده اند. و در جایدیگر مي نویسد: "امیر نظام الدین نامي از اجداد ایشان از حوادث ایام بھ صفاھان آمده بود. سید حسین معروف بھ خلیفھ سلطان در سال 1001 ه. ق و در شھر اصفھان اسلاف متأخر وي پیوستھ بھ سادات خلیفھ مشھور بودند.متولد شد. بسیاري از اسلاف وي از بزرگان مذھبي و سیاسي اَزمنھ متفاوت بودند جدّ او از علماي متبحّر زمان خود بود و پدرش رفیع الدین "الحق بھ وفور فضل و كمال موصوف و ذات ملك صفاتش بھ سلامت نفس و حقانیت و خیراندیشي معروف" بود. وي سیدي فاضل, سلیم النفس, ملكْ خصال و از علوم معقول و منقول بھره ور وآگاه بود.او بعد از فوت قاضي سلطان كھ منصب صدارت داشت بھ سال 1026 ه. ق از طرف عباس اول بھ منصب مزبور منصوب شدو مستقلاً بھ تمشیت امر صدارت پرداخت و "رتبھ مصاھرت و مھرداري توقیعات مباركھ حضرات چھارده معصوم, كھ بھ میرزا رضي تعلق داشت" بھ وي محول گشت.او در ایام تصدي منصب مزبور "در كمال دیانت و بي طمعي و حقانیت و پرھیزكاري سلوك مي نمود والحق مسند صدارت را ازین صفات حسنھ زینت افزود." او از زمره كساني بود كھ پس از فوت عباس اول در مازندران و حمل جنازه او بھ كاشان در رأس تدفین و تكفین كنندگان وي بود.رفیع الدین سرانجام در زمان صفي از صدارت معزول شد و پس از مدتي درگذشت در مورد كیفیت رشد و نمو و تربیت خلیفھ سلطان در ایام صباوت و نوجواني اطلاعاتي در دست نیست, امّا با توجھ بھ اسلاف گرانقدرش و نیز توصیفاتي كھ از خصوصیات وي بھ عمل آمده است مي توان بھ دقت والدین او در تربیت وي پي برد. اسكندر بیك در مورد خصوصیات اخلاقي او مي نویسد: "در حسن خلق و اوصاف حمیده اش از خوض رود اندكي از بسیار در دیباچه اظھار نمي توان نھاد ریاض آمال ارباب قلم و اصحاب فضل و كمال از رشحات كلك گھربارش مخضر و شاداب است و ارباب قابلیت و استعداد در ظل رأفت و امتنان آن صاحب دولت مسرور و كامیاب".
در مورد این كھ چرا بھ وي "خلیفھ سلطان" مي گفتند اقوال متفاوت است. نویسنده ایاین انتساب را از آن جھت مي داند كھ جدش امیرعلاء الدین [سلف پنجم او] از خلفایصوفي بر طریقت سلسلھ متصوفھ صفویھ بود. این نویسنده مي نویسد: "او ھم چنین سلطان اصفھان "یعني حاكم آن جا" شد… لذا علاء الدین خلیفھ سلطان بود. این لقب بھ نوه اش امیرسید علي منتقل شد
و ھم چنان در این خاندان تداوم یافت تا بھ علاء الدینحسین رسید. البتھ منبعي دیگر این لقب را از آن روي مي داند كھ وي "علاء الدین حسین" وزارت بعضي از سلاطین صفویھ را بھ عھده داشت استدلال نخست بھ نظر معقول ومقبول تر است تا دیگري, چھ وزراي دیگري نیز وجود داشتند كھ وزیر چند پادشاه صفویبودند ولي بھ این لقب مشھور نگشتند. سلطان العلماء و علاء الدین از القاب دیگر خلیفھ سلطان بودند,ولي از اشتھارنسبتاً كم تري برخوردار بودند.
خلیفھ سلطان عمر زیادي را در خدمت امور دیواني و مذھبي گذرانید و بھ طور ناپیوستھ وزارت سھ پادشاه, عباس اوّل, صفي اول و عباس ثاني را بھ عھده داشت و آثار شایستھ اي در طول این مدت طولاني از وي چھ در زمینھ اداره كشور و چھ در زمینھ ھاي علمي و مذھبي. بھ ظھور رسید كھ متأسفانھ كم و كیف ھمھ آثار مزبور بھ طور كامل بھ مانرسیده است.


برچسب ها : سلطان العلما, مرعشی, خلیفه سلطان, خلیفه سلطان آملی, خلیفه سلطانی
.:: ::.


انواع تورهای گردشگری در مازندران
ن : آم شهر ت : سه شنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۰ ز : 1:4
http://www.bmi.ir/Fa/uploadedFiles/ProvinceFiles/2010_9_12/2813323__e3ddbaeed9.jpghttp://nature.harferooz.com/photos/images/935_.jpghttp://i37.tinypic.com/eq5sgm.jpghttp://s1.picofile.com/file/7280332040/10_Ab_band_Abbasabad_Behshahr.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/9/92/The_tower_of_the_palace_in_Babol.jpghttp://vista.ir/include/articles/images/144f5396753bbae4137b214c26a81f2f.jpghttp://public.blu.livefilestore.com/y1p83722BbM3zyxgs6vGDaFGaXZ5twwpygOnGud05OrbRaeABGrtSKzwFIdodzK1F6tBroREz2xx1NrxMLlldOx-A/%DB%8C%D9%88%D8%B2%20%D9%BE%D9%84%D9%86%DA%AF%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%861.jpg?psid=1
انواع تورهای گردشگری در مازندران
الف- تور ورزشی
بعضی از انسانها به گردشگری از زاویه ورزشی می نگرند، و هدف آنها از مسافرت به دیگر نقاط سرگرمی و تفرج و ورزش است. تورهای ورزشی، عبارت از:
1- صعود به قله دماوند در شهرستان آمل
2- صعود به قله علم کوه و تخت سلیمان در شهرستان چالوس
3- صعود به قله سیالان در تنکابن
4-رفتن به کوهستان سماموس و لپاسر در رامسر
5-صعود به کوه کاعون و امامزاده قاسم آمل
ب- هدف فرهنگی
همواره در بین گردشگران افرادی هستند که هدف آنان از سیر و سفر شناخت فرهنگها و آداب و رسوم می باشد. تورهای فرهنگی ، عبارت است:
1- شرکت در مراسم ورف چال در شهرستان آمل
2- شرکت در مراسم تیرماه سیزده شو در سوادکوه
3- شر کت در مراسم جشن خرمن
ج- زیارت اماکن مقدس و مذهبی
هر ساله میلیونها نفر از گردشگران جهت زیارت اماکن مقدسه راهی ممالک دیگر می شوند. این قبیل گردشگران علاقمند به دیدار از مکانهای مذهبی می باشند. تورهای زیارتی، عبارت از:
1- زیارت امام زاده عبدالله آمل
2-امامزاده سید صالح قائم شهر
3-امامزاده سلطان طاهر بابل
4-امامزاده عبدالحق سوادکوه
5-امامزاده عباس و پهنه کلای ساری
6:حرم امامزاده ابرهیم آمل
د- شناخت اماکن تاریخی
اماکن تاریخی و آثار باستانی، موزه ها و... از اماکنی هستند که هر ساله تعداد کثیری از گردشگران را به سوی خود جلب می کند. تورهای اماکن تاریخی ،عبارت است:
1-بازدید از شهر تاریخی آمل، بقعه میر حیدر آملی،مقبره میرزا شاه،عمارت و خانهای قدیمی، پل تاریخی دوازده چشمه، بازار قدیم آمل، بقعه میر بزرگ، آرامگاه ناصر الحق و برج بقعه شمس الرسول و برج هشتل،قلعه ها و دخمه ها
2-بازدید از شهر تاریخی بهشهر: کاخ چشمه عمارت، مجموعه تاریخی عباس آباد، سایت تاریخی گوهر تپه، غارهای باستانی هوتو و کمربند
3- بازدید از اماکن تاریخی ساری، خانه کلبادی، خانه رمدانی، آب انبار نو، مسجد فرح آباد
4-شهرستان بابل: پل محمد حسن خان، کاخ سلطنتی، برج کاخ سلطنتی، محله قدیمی پنج شنبه بازار، موزه مردم شناسی(گنجینه بابل)، حمام قدیمی میرزا یوسف
5- شهرستان چالوس: کاخ چایخوران، گاخ اجابیت، دژ باستانی قلعه گردن
6- قلعه مارکوه تنکابن
7-برج لاجیم سواد کوه، قلعه کنگ لو، پل شاهپور، پل ورسک، شهرستان سوادکوه
ه- تورهای تفریحی
استان مازندران هر ساله بیشترین گردشگر را به خاطر طبیعت زیبا و اکوتوریسم به خود اختصاص می دهد. تورهای تفریحی، عبارت است:
1- آبشار شاهان دشت آمل
2-آبشار آب پری رویان
3-پارک جنگلی نور
4-پارک جنگلی سی سنگان نوشهر
5-پارک جنگلی کشپل نور
6-تالاب میانکاله نکا
7-سد سلیمان تنگه ساری
8-آبشار دریوک آمل
ح- تورهای درمانی
افراد زیادی به قصد تفریح و درمان هر ساله میهمان آبهای گرم معدنی برای درمان انواع بیماری های پوستی، دردهای استخوانی، مفاصل و روماتیسم می باشند. تورهای درمانی شامل:
1-آب گرم لاریجان
2-آب گرم رامسر
3-آبگرم معدنی فلک ده رامسر
۴-آبگرم لاویج نور


برچسب ها : تور مازندران, تفریحی مازندران, گردشگری
.:: ::.


دانشگاه و مراکز آموزشی آمل
ن : آم شهر ت : دوشنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۰ ز : 0:18

http://talabehemroozi.persiangig.com/new_folder/%d9%82%d9%84%d9%85%20%d9%88%20%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%aa.JPG

آمل در زمان قدیم دارای هفتاد مراکز علمی بوده و تنها شهر دارای بیشترین دانشگاه قدیم یا همان نظامیه بوده است.

مهمترین آنها:

* دانشگاه آزاد واحد بین المللی آیت الله آملی
* دانشگاه شمال
* دانشگاه هوا فذا
* دانشگاه پزشکی
* دانشگاه سبز
* دانشگاه آمل، آمل
* دانشگاه سمنگان
* دانشگاه پیام نور
* دانشکده توحید
* دانشکده علوم قرآنی
* دانشکده پرستاری مامایی
* دانشکده دام پزشکی
* انستیتو پاستور ایرانبرچسب ها : علم در آمل, دانشگاه های آمل, مراکز آموزشی در آمل
.:: ::.


علامه ضیاءالدین طبری
ن : آم شهر ت : دوشنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۰ ز : 0:6
از علماءِ بزرگ قرن هشتم و از شاگردان علامه حلی (م ۷۲۸ ق) بود. طبری "قواعد" علامه حلّی را با خط خود نوشت و آن را نزد استاد خواند. استاد او در ۷۰۱ ق ، در پشت جلد "قواعد" ، او را القابی می‌ستاید و از او به‌عنوان فقیه نام می‌برد ، آن‌گاه روایت "القواعد" و تمامی مصنّفات خود را در علوم عقلی و نقلی به ‌وی اجازه می‌دهد.


.:: ::.


محمد صالح برهان
ن : آم شهر ت : دوشنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۰ ز : 0:5
وی در اوان جوانی از زادگاه خود به هندوستان رفت و در آن سامان زندگی به‌ خرسندی و مسکنت سپری کرد. در ظهور فتنه دهلی که از سپاه نادرشاهی به‌وقوع پیوست ، برهان مجروح شد و پس از چندی درگذشت. آقامحمدصالح در سرودن شعر توانا بود و اشعاری چند از وی باقی مانده است.


.:: ::.


ریاضیدان نجم الدین ابوسهل کوهی آملی
ن : آم شهر ت : دوشنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۰ ز : 0:4

http://up.vatandownload.com/images/94eij94j4hcvg38k1aoq.jpg

ابوسهل بیژن بن رستم از ریاضی دانان و منجمین نامی ایران در نیمه دوم قرن چهارم و اوایل قرن پنجم ه . ق است . از دوران اولیه زندگانی او اطلاعات چندان دقیقی دردست نیست . همین قدر مشخص است که اصل وی از جبال طبرستان است و به همین جهت بوده که "ابوسهل کوهی" ملقب گردید . این ریاضی دان عالی قدر معاصر ابوعلی سینا و ابوریحان بیرونی وبه قولی استاد ابوعلی سینا بوده است . وی پس از فراگیری دانش مقدماتی به سبب علاقه و استعدادی که در زمینه های ریاضی و نجوم داشته به تکمیل تحصیلات خویش دراین دورشته پرداخته و نزد استادان فن تلمذ نمود تا خود به درجه استادی رسید .وی در سال 378ه . ق در شهربغداد در حالیکه ریاست رصد خانه را برعهده داشت ، مامور به رصد کواکب سبعه شد . در زمینه ریاضیات ، عمر خیام نیشابوری ، وی را ریاضیدانی عالی مقام دانسته است . اشنایدر گفته است که پرگار به اصطلاح مخروطی را وصف کرده است . مهمترین آثار ابوسهل کوهی عبارتنداز:"مرکز الدوایر المتماسه علی الخطوط بطریق تحلیل"و کتاب "اخراج الخطین من نقطه علی زاویه معلومه به طریق تحلیل ". این دانشمند عالی قدر حدود سال 405ه . ق دارفانی را وداع گفت


.:: ::.


حکیم شیخ ابوالعباس قصاب عبدالکريم آملی
ن : آم شهر ت : یکشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۰ ز : 23:58

http://up.vatandownload.com/images/0pyysfx4vzng481wmkuh.jpg

ابوالعباس قصاب احمد بن محمد بن عبدالکريم آملي يکي از عارفان بزرگ ايراني در نيمه دوم قرن چهارم هجري است. وي مريد محمد بن عبدالله طبري و معاصر با عضدالدوله ديلمي بوده است.

او مراد و مرشد ابو سعيد ابوالخير بوده است. پدرش شغل قصابي داشت واو نيز قصابي را از پدرآموخته است اين عارف بزرگ متدين به دين حنبل و درطريقت مريد محمد بن عبدالله طبري بوده است. سهروردي در کنار حلاج و وابويزيد بسطامي ، قصاب را يکي ازادامه دهندگان حکمت خسرواني وعرفان ايران باستان به شمار مي آورد

چگونگي ورود به طريقت

شيخ ابوالعباس قصاب چگونگي ورودش به طريقت را خواست خداوند وتوفيق وعنايت او مي داند درنفحات الانس جامي آمده است که شيخ ابو سعيد ابو الخير گفته است : شخصي به نزديک شيخ ابوالعباس در آمد واز وي طلب کرامات کرد. او گفت: نمي بيني که آن نه از کرامات است پسر قصابي بود از پدر قصابي آموخته ، چيزي به او نمودند او را بربودند وبه بغداد تاختند پيش شبلي و از بغداد به مکه از آن جا به مدينه ، از مدينه به بيت المقدس ودر بيت المقدس خضر را به او نمودند ودر دل خضر افکند تا وي را از آن خراباتها مي آيند واز ظلمت ها بيزار مي شوند وتوبه مي کنند ،نعمت ها فدا مي کنند واز اطراف عالم ،سوختگان مي آيند واز ما اورا مي جويند

جايگاه او در تصوف از زبان عارفان

شيخ عطار گويد: او در آفات عيوب نفس ديدن اعجوبه بود و در رياضت و کرامت و فراست و معرفت شأني عظيم داشت، او را عامل مملکت گفته اند و پيرو سلطان عهد بود و شيخ ميهنه را گفت: که اشارت و عبارت نصيب تست. نقل است که شيخ ابوسعيد را گفت اگر ترا پرسند که خدايتعالي شناسي مگو که شناسم که آن شرک است، وليکن چنين گوي که: عرفناالله ذاته بفضله. يعني خداي تعالي ما را آشناء ذات خود گرداناد بفضل خويش. و گفت پيران آئينه تواند، چنان بيني ايشان را که توئي. و گفت طاعت و معصيت من در دو چيز بسته اند، چون بخورم مايه همه معصيت در خود بيابم و چون دست باز کنم، اصل همه طاعت در خود بيابم. و گفت جوانمردان راحت خلقند نه وحشت خلق. و گفت: دنيا گنده است و گنده تر از آن دنيا، دلي که خداي تعالي آن دل به عشق دنيا مبتلا گردانيده است. همه گفته است: بنده اويم به مسلماني، مولاي محمدم به شريعت داري، نشستم بر درويشي، دعوي ام نيستي، هر که چنين دارد گو بيار. جوامردا، مصطفي داعي شريعت است، و من داعي حقيقت.

تبريزي مي گويد : اواز بزرگان اهل حقيقت و مشايخ طريقت ودر ميان اين طبقه به کرامات وخوارق عادت معرف بود وشيخ ابو سعيد هم در فنون طريقت به او منسوب است

جامي درباره ي او مي گويد: اوصاحب کرامات عظيم و فراست و هم چنين قبله وغوث زمان خويش بود

عطار نيشابوري در تذکرة الاولياء آورده است : اودر آفات عيوب نفس ديدن اعجوبه اي بود ودر رياضت وکرامت و فراست نشاني عظيم داشت.

معاصران و شاگردان

ابو سعيد ابوالخير ،او از شاگردان قصاب بود وازاو خرقه تبرک شده است. او از نخستين کساني است که قصاب پيوند روحي خاصي با ايشان يافت. ابوسعيد براي ديدار ابوالعباس قصاب آملي، ميهنه را به قصد آمل ترك گفت. "ابوالعباس قصاب" سومين شيخي است كه در زندگي روحاني ابوسعيد سهم بزرگی داشته است تا آنجا كه ابو سعيد او را شيخ مطلق مي‌خواند.ابو سعید با پای پیاده به پیش شیخ آملی آمد.

ابوسعيد به روايتي يك سال در آمل در خانقاه ابوالعباس قصاب بود و خرقه گونه‌اي (اصطلاحي نزد عرفا كه اگر كسي به درجه‌اي معلوم برسد يك عبا مشهور به خرقه بر تن او مي‌كنند) نيز از او دريافت كرد و به اشارت وي به ميهنه بازگشت.

شيخ ابوالحسن خرقاني،وي نيز از شاگردان ابوالعباس بوده ومدتي در خانقاه او به سر برده است . خرقاني عارف بزرگ قرن چهارم واوايل قرن پنجم مي باشد.

خواجه عبدالله انصاري، اين عارف بزرگ از جمله مشتاقان ديدار ابوالعباس بود که موفق به ديدن او شد

ابوعبدالله داستاني، از اقران خرقاني وبوسعيد و شاگرد ابوالعباس قصاب آملي بوده است.

اودر بسطام اقامت داشت ودر همين شهر در گذشته است

استادان ومشايخ قصاب

قصاب آملي مريد محمد بن عبدالله الطبري بوده است .

تحصيلات او

او فردي امي و از علوم ظاهري بي بهره بود . با وجود اين در فراست فوق العا ده بود ؛

غوامض مسايل هر فني را که سؤال مي کردند به آساني پاسخ مي داد واصول دين ودقائق توحيد را از وي سؤال مي کردند

يکي از ائمه علماي طبرستان ميگفت: از نعمتهاي الهي که ما را بدان مخصوص فرمود وجود ابوالعباس است تا هر چيز از اصول دين و دقايق توحيد بر ما مشکل شود از او درخواهيم و او حل کند.

سفرهاي قصاب

آن گونه که در نفحات الا نس آمده است ظاهرا ً ابتدا به بغداد رفته وشبلي را ملاقات کرده است وآن جا به مکه ،از مکه به مدينه و از آن جا به بيت المقدس رفته است

برخي از اقوال مشهور او

- جوانمردان راحت خلقند نه وحشت خلق .

- دنيا گنده است وگنده از دنيا دلي است که به عشق دنيا گرفتار آمده است.

- آن جا که خداي بود روح بود بس.

داستاني کوتاه

در کشف المحجوب آمده است که گويند کودکي افسار اشتري را مي کشيد که باري گران بر پشت آن بود . در حال رفتن در بازار آمل که زمين پر از گل ولاي بود ، شتر لغزيد وبر زمين افتاد وپايش شکست ؛ مردم جمع شدند تا بار از پشت شتر بردارند . کودک سخت گريه مي کرد و دست به دعا بلند کرده بود.در اين حال قصاب آملي از آن جا مي گذشت پرسيد که چه شده است؟ ما وقع را بازگو کردند.

او جلو رفت زمام شتر را گرفت و رو به آسمان دعا کرد و گفت : خدايا پاي شتر را درست کن ! اگر نمي خواستي درست کني چرا دل من را با گريه اين کودک سوزاندي ؟ در حال شتر بر خاست وبا صحت کامل به راه خود ادامه داد.برچسب ها : ابوالعباس قصاب آملی, جوانمرد قصاب, قصاب آملی, صوفی در ایران, مشاهیر ایران, دانشمندان, عالمان بزرگ
.:: ::.


قال صاحب حدود العالم:
ن : آم شهر ت : یکشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۰ ز : 23:41
مدينة عظيمة ایرانیه، قصبة طبرستان، ذات خندق لكن ليس لها سور، و حولها ربض. و هي مستقر ملوك طبرستان، يجتمع بها التجار، ذات تجارات كثيرة. و فيها علماء كثر في شتى العلوم. و بها مياه جارية كثيرة جدا. ترتفع منها الثياب الكتان و مناديل‏ الخيش و الفرش الطبرية و الحصر الطبرية، و خشب العثق الذي لا مثيل له في جميع أرجاء العالم.

كما يرتفع منها الأترج و النارنج و الزرابي الديلمية التي تتخلل حد نسيجها خيوط الذهب، و كذلك المناديل التي تتخلل نسيجها خيوط الذهب. و يرتفع منها أيضا الزرغب و الآلات الخشبية كالملاعق و الأمشاط ذات القراب، و الموازين و القصاع و الطيفوريات و ما شابه ذلك..:: ::.


ممتاز العلما لخنوی آملی
ن : آم شهر ت : یکشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۰ ز : 23:35
سید ابوالحسن ممتاز العلما لخنوی از بزرگان علوم دینی در بمبئی هندوستان متولد شد .اصل او از مازندران بود،ممتاز العلما تحصیلاتش را در زادگاه خود آغاز کرد و بعد از کربلا و نجف در حوزهای علمیه این شهر ها تحصیلات خود راادامه داد .در زمان جنگ جهانی اول به بمبئی بازگشت و تدریس و خطابه پرداخت این عالم مسلمان آثاری چند دارد که از آن میان به« کتاب الوقایه» می توان اشاره کرد.


.:: ::.


شیخ عزالدین آملی
ن : آم شهر ت : یکشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۰ ز : 23:34
عزالدین آملی با نام کامل شیخ عزٌالدین بن جعفر بن شمس الدین آملی، عالم شیعه، ریاضیدان،سده دهم هجری قمری از مردمان طبرستان بود، شیخ عزالدین معاصر شاه طهماسب صفوى و ملازم تاج‏الدین حسن وزیر مازندرانى و همدرس محقق كركى و شیخ ابراهیم قطیفى بود كه هر سه از شاگردان على بن هلال جزائرى به شمار مى‏رفتند. وى در شهر سارى وفات یافت و در همان جا دفن شد.

آثار


رساله‏ى «حسینیه» با دیباچه و دو باب بیان اعتقادات قلبیّه و ذكر عبادات شرعیه» به نام تاج‏الدین حسن وزیر؛ ترجمه شرح نهج‏ البلاغه ابن میثم بحرانى به فارسى به نام آن وزیر؛ لمعه؛ در نكاح دائم و متعه.

آرامگاه


او به همراه میر حیدر آملی در آرامگاه سه سید آملی مدفون است..:: ::.


میرزا محمد بیدل کرمانشاهی آملی
ن : آم شهر ت : یکشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۰ ز : 23:31
میرزا محمد بیدل کرمانشاهی آملی از شاعران بزرگ ایرانی قرن سیزده قمری بوده است.اصل وی از چلاو مازندران بوده و از بنی اعمام میرزا علینقی، متخلص به اقبال بود.در ایام شیرخوارگی وی، پدرش به کرمانشاه رفت . او در عهد ناصرالدین شاه می‌زیست .بیدل مراثی بسیار دارد و در بدیهه گویی خاصه در ماده تاریخ تسلطی غریب در سایر اقسام شعر نیز طبع روان و سریع داشت . از آثار وی می‌توان به رساله‌ای در عروض و قافیه و مثنوی، عسر و یسر، تحفه الذاکرین، دستان ماتم، در مقتل، وقایع صفین، در بحر تقارب، ربیعیه، در علم صرف، و دیوان اشعار در خدود بیست هزار بیت اشاره کرد .

شعر 

ای که گفتی دل گم کرده ز زلفم بستان ... ما دل خود نشناسیم ز بسیاری دل

گفتمش دل به غمت دادم ننمودم سود ... گفت این بس که بخوانند تو را بیدل

آثار

  • دیوان اشعار (بیدل)
  • تحفة الذاکرین
  • قوائم العروض


.:: ::.


علی منجم طبرستانی
ن : آم شهر ت : یکشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۰ ز : 23:27
علی منجم . [ ع َ ی ِ م ُ ن َج ْ ج ِ ] (اِخ )ابن یحیی بن ابی منصور منجم . مکنی به ابوالحسن . وی راویه ٔ اشعار و اخبار بود و در غناء دستی توانا داشت . و مدتها ندیم متوکل و خلفای پس از او تا معتمد بود. تولدش در سال 201 هَ . ق . و وفاتش در سامره در سال 275 هَ . ق . اتفاق افتاد. او راست : 1- اخبار اسحاق بن ابراهیم . 2- الشعراء القدماء و الاسلامیین . 3- کتاب الطبیخ . (از معجم المؤلفین ). صاحب معجم المؤلفین به مآخذ ذیل نیز اشاره کرده است : تاریخ دمشق ابن عساکر ج 1 ص 283. الوافی صفدی ج 12 ص 237. الفهرست ابن الندیم ج 1 ص 143. وفیات الاعیان ابن خلکان ج 1 ص 449. معجم الادباء یاقوت ج 15 ص 144. الاعلام زرکلی ج 5 ص 184.


.:: ::.


فیلسوف امام فخر رازی طبرستانی
ن : آم شهر ت : یکشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۰ ز : 23:24
http://up.vatandownload.com/images/up8qrm5tgggtrkc29yo.gif
فخر رازی . [ ف َ رِ ] (اِخ ) محمدبن عمربن حسین بن علی طبرستانی . مولد وی به ری بود و در هرات مدفون گردید. لقبش فخرالدین و منسوب به خاندان قریش است . کنیتش ابوعبداﷲ و مشهور به امام رازی و امام فخرالدین و فخر رازی است . وی از فحول حکما و علمای شافعی است و جامع علوم عقلی و نقلی بوده و در تاریخ و کلام و فقه و اصول و تفسیر و حکمت و علوم ادبیه و فنون ریاضیه وحید عصر خود بود. (ریحانة الادب ج 3 ص 192). تاریخ تولد او به سال 544 هَ . ق . است و در سال 606 درگذشته است . کتابهای او در زمان خود وی مورد اقبال مردم واقع شد و بصورت کتاب درسی درآمد. فارسی را نیکو می نوشت و تفسیر قرآنش بر این سخن دلیل است . (از اعلام زرکلی ج 3 ص 958). شاه محمد قزوینی آرد: امام را در هرعلم تصنیفی معتبر و مشهور است و این شعر از اوست :
ای دل ز غبار جهل اگر پاک شوی
تو روح مجردی بر افلاک شوی
عرش است نشیمن تو شرمت ناید
کآیی و مقیم توده ای خاک شوی ؟

(از مجالس النفائس چ حکمت ص 322).


در حوزه ٔ درس امام رازی بیش از دوهزار تن دانشمند برای استفاده می نشستند. حتی در موقع سواری نیز قریب 300 تن از فقها و شاگردان برای استفاده در رکابش میرفتند و با اینهمه بسا بودی که در اثر ژرف بینی و تعمق در جرح و تعدیل اقوال حکمای یونان برخی شبهات در مطالب عقلی و دینی ابراز میداشت و افکار و اذهان مستمعان را به تشویش و اضطراب می انداخت و چه بسا که از حل آن خودداری میکرد. امام با اسماعیلیان مخالف بود و از آنها بصراحت بد میگفت و از فدائیان آنها که در همه جا برای کشتن دشمنان خود آماده بودند بیم نداشت .مطابق روایتی که در صحت آن تردید رواست ، روزی یکی از شاگردان وی که از فدائیان اسماعیلی بود و امام نمیدانست به امام گفت : مطلبی محرمانه دارم ، و برای بازگفتن آن به کتابخانه ٔ خصوصی امام فخررازی رفت و در آنجا امام را زمین زد و کاردی تیز از میان کتاب خود بدرآورد و بر گلوی امام نهاد، و چون امام بر سر منبر گفته بود که ملاحده برهان قاطعی بر حقانیت خود ندارند فدائی به وی گفت : این برهان بُرنده ٔ ماست ، و سپس از قول حسن صباح به وی گفت که برهان دوم ما هم این کیسه زر سرخ نیشابوری است که هرساله از وکیل ما در ری موسوم به ابوالفضل نیاتی دریافت خواهی داشت ، و اگر باردیگر زبان درازی نمایی برهان نخستین (کارد) را خواهی یافت . امام بنابر همان روایت برهان دوم یعنی هر سال یک کیسه زر را پذیرفت و قول داد که مادام العمر نسبت به سیدنا (حسن صباح ) حق شناس باشد. در اواخر زندگی ، امام فخر به خوارزم رفت و بجهت پاره ای اختلاف نظرها درمسائل دینی محکوم به اخراج از بلد گردید و از خوارزم به ماوراءالنهر و سپس به زادگاه خود تبعید گردید ودر آنجا دو دختر پزشک ثروتمندی را به عقد دو پسر خود درآورد و چون پزشک مزبور چندی بعد درگذشت ثروت وی در دست امام افتاد و به خوارزم سفر کرد و مورد عنایت خوارزمشاه واقع گردید. در هرات توطن گزید و تا پایان عمر به وعظ و مطالعه و تصنیف اشتغال ورزید. نمونه هایی دیگر از اشعار فارسی او در اینجا نقل میشود:
کُنْه ِ خردم درخور اثبات تو نیست
وآرامش جان جز به مناجات تو نیست
من ذات تو را به واجبی کی دانم
داننده ٔ ذات تو بجز ذات تونیست
و رباعی دیگر:
هر جا که ز مهرت اثری افتاده ست
سودازده ای بر گذری افتاده ست
در وصل تو کی توان رسیدن کآنجا
هر جا که نهی پای سری افتاده ست .
درگذشت او روزشنبه عید فطر سال 606 هَ . ق . بوده ، و به نوشته ٔ بعضی نظر به احترامی که از طرف دولت وقت درباره ٔ وی می شده در دل فرقه ٔ کرامیه حسدی به وجود آمده و وی را مسموم کردند. (از دانشمندان نامی اسلام تألیف محمود خیری صص 268 - 275). آثار فخر رازی در علوم نقلی و عقلی بسیار و اهم آنها از این قرار است : 1- الاربعین فی اصول الدین ، که شامل چهل مسأله از مسائل کلامی بوده و برای پسرش محمد تألیف شده است . 2- اساس التقدیس ، که برای سیف الدین ملک عادل در کلام نگاشته شده و در قاهره به چاپ رسیده است . 3- اسرارالتنزیل و انوارالتأویل ، که امام میخواسته است آن را در چهار قسمت در اصول ، فروع ، اخلاق ، مناجات و دعوات تألیف کند. امام پس از اتمام قسمت اول درگذشته است . 4- اسرارالنجوم ، که به نقل حاجی خلیفه ، ذهبی آن را به امام نسبت داده است . 5- الانارات فی شرح الاشارات ، در این کتاب فخر رازی اشارات ابن سینا را بطرز «قال ... اقول ...» شرح کرده و اعتراض و انتقاد بسیار بر بوعلی وارد آورده و خلاصه ای از همین شرح را خود بنام لباب الاشارات تدوین نموده است . 6- البیان و البرهان فی رد علی اهل الزیغ و الطغیان . 7- تحصیل الحق ، که رساله ای است در کلام . 8- تعجیزالفلاسفه . 9- تفسیر کبیر، موسوم به مفاتیح الغیب ،که بارها در مصر و استانبول چاپ شده و به قول ابن خلکان حاوی تمام مطالب غریبه میباشد، لیکن خود امام موفق به اتمام آن نشده است و شیخ نجم الدین احمدبن محمد قمولی تتمه ای بر آن نگاشته است ، و عمر او نیز وفا نکرده و اتمام آن به دست قاضی القضاة احمدبن خلیل خویی انجام یافته است . 10- تهذیب الدلائل و عیون المسائل . 11- زبدةالعالم فی الکلام . 12- السر المکتوم فی مخاطبة الشمس و القمر و النجوم . حاجی خلیفه در صحت نسبت این تألیف تردید کرده و گوید: در کتابی دیدم که این اثر از ابوالحسن علی بن احمد مغربی است . 13- شرح السقط الزند. 14- شرح قانون ابن سینا. 15- شرح مفصل زمخشری . 16- شرح نهج البلاغه . 17- الطریقة فی الخلاف و الجدل . 18- عصمةالانبیاء. 19- الفراسة، که ملخص کتاب ارسطو است و پاره ای مطالب مهم بدان افزوده شده است . 20-فضایل الصحابة. 21- القضاء و القدر. 22- اللطائف الغیاثیة. 23- اللوامع البینات فی شرح اسماء اﷲ و صفاته ، این کتاب در قاهره چاپ شده است . 24- المباحث العمادیة فی مطالب المعادیة. 25- المباحث المشرقیة، کتابی است بزرگ در علوم الهی و طبیعی ، و تمامی آراء حکماو نتایج اقوال ایشان را با جوابهای آنها حاوی بوده و بعض مطالب آن به قول صاحب کشف الظنون مخالف شریعت بوده است . 26- محصل افکار المتقدمین و المتأخرین من الحکماء و المتکلمین ، این کتاب در قاهره بهمراه تلخیص المحصل خواجه نصیر طوسی چاپ شده است . 27- المسائل الخمسون ، در اصول کلام . 28- المطالب العالیة فی الکلام . 29- المعالم فی اصول الفقه . 30- الملخص ، در منطق وحکمت . 31- مناقب الامام الشافعی . 32- نهایةالایجاز، در علم بیان ، که در قاهره چاپ شده است . 33- نهایةالعقول فی الکلام فی درایة اصول ، که رساله ای است در اصول دین . (از ریحانة الادب ج 3 صص 193-194)


برچسب ها : فخر رازی, امام فخر رازی, فخر الدین رازی, رازی, رازی آملی, زندگینامه فخر رازی, تالیف فخر رازی, خیابان فخر رازی, آرامگاه فخر رازی
.:: ::.


شمس الدین محمد بن قیس رازی آملی
ن : آم شهر ت : یکشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۰ ز : 23:22
http://up.vatandownload.com/images/h4o9z8hs38z0z6uev6ze.jpg
شمس الدین .
[ ش َسُدْ دی ] (اِخ ) محمدبن قیس رازی آملی . معروف به شمس قیس رازی . دانشمند و ادیب قرن هفتم هجری (وفات پس از 628). وی از مردم آمل بود و مدتی دراز در ماوراءالنهر وخراسان اقامت داشت . در 601 تا پنج شش سال بعد در بخارا و در 614 در مرو بود. در سال اخیر که سلطان محمدخوارزمشاه به قصد فتح عراق و تسخیر بغداد و قهر و قمع خلیفه ناصر از خوارزم حرکت کرد، چون آوازه ٔ خروج مغول به قصد ولایات غربی از همان اوان در افواه منتشربوده ، شمس هم مانند دیگر اغنیای خوارزم و خراسان و هر کس که استطاعت جلای وطن داشته ، از خوارزم و خراسان هجرت کرد و در رکاب سلطان به عراق آمد. از این تاریخ که بحبوحه ٔ فتنه ٔ مغول و بحران آشوب و انقلاب در سراسر ایران بود تا مدت هفت هشت سال شمس در شهرهای مختلف عراق بسر برد و اکثر اوقات از ترس جان از شهری به شهر دیگر میرفت و قتل و غارت هولناک مغول را در چند شهر به چشم خود مشاهده کرد و خود نیز یک دو بار در ری اسیر شحنگان شد. در سال 617 که سلطان محمد خوارزمشاه از مقابل دسته ای از لشکر مغول - تحت فرمان سبتای نوین و یمه نوین - که به تعاقب او مأمور بودند شهر به شهر فرار میکرد، شمس قیس هم از جمله ٔ ملازمان رکاب سلطان بود و نیز هنگامی که در پای قلعه ٔ فرزین سلطان و حَشَمَش از لشکر مغول شکست خوردند و به سبب آنکه مغول سلطان را نشناختند وی زنده جان بدر برد، شمس قیس در رکاب سلطان بود و مسودات کتاب المعجم او با دیگر کتب نفیس که همیشه همراه داشت ، در این حمله بکلی ضایع و تلف گردید. پس از گسیخته شدن شیرازه ٔ امور خوارزمشاهیان شمس در حدود 623 از عراق به فارس مهاجرت کرد و به خدمت اتابک سعدبن زنگی بن مودود از اتابکان سلغری (599-628 هَ . ق .) رسید. اتابک حرمت او را منظور داشت و وی را از جمله ٔ اصحاب و ندیم خاص گردانید. وی تا پنج سال ، یعنی تا پایان عمر اتابک مزبور در کنف حمایت او بسر میبرد و پس از وفات وی و جلوس پسرش اتابک ابوبکربن سعد باز در مرتبت خود باقی بود. از مؤلفات اوست : المعجم فی معاییر اشعار العجم ، المعرب فی معاییر اشعار العرب در فنون ادب عرب ، الکافی فی العروضین و القوافی ، حدائق المعجم (گویا مختصرالمعجم فی معاییر اشعارالعجم باشد). بجز کتاب اول ، بقیه در دست نیست . (فرهنگ فارسی معین ). رجوع به مقدمه ٔ المعجم فی معاییر اشعارالعجم چ قزوینی ، فهرست هر سه جلد سبک شناسی ، از سعدی تا جامی ص 383 و غزالی نامه ص 204 شود.


.:: ::.


حکیم عارف قصاب احمدبن محمدبن عبدالکریم آملی
ن : آم شهر ت : یکشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۰ ز : 23:15
قصاب احمدبن محمدبن عبدالکریم آملی . یکی از مشایخ تصوف و مرید محمدبن عبداﷲ طبری . او در نیمه ٔ دویم مائه ٔ چهارم میزیست و معاصر بود با عضدالدوله ٔ دیلمی . و شیخ ابوالحسن خرقانی صحبت ابوالعباس دریافته و دیری بخانقاه او روز گذرانیده است . و گویند وی امّی بود و از علوم ظاهری حظی نداشت . لکن غوامض مسائل هر علم به آسانی می گشود و یکی از ائمه ٔ علمای طبرستان می گفت از نعمتهای الهی که ما را بدان مخصوص فرموده وجود ابوالعباس است تا هر چیز از اصول دین و دقایق توحید بر ما مشکل شود از او درخواهم و او حل کند. و عطار گوید: او در آفات عیوب نفس دیدن ، اعجوبه ای بود ودر ریاضت و کرامت و فراست و معرفت شأنی عظیم داشت .او را عامل مملکت گفته اند و پیرو سلطان عهد بود و شیخ میهنه را گفت که اشارت و عبارت نصیب تست . نقل است که شیخ ابوسعید را گفت اگر ترا پرسند که خدای تعالی شناسی مگو که شناسم که آن شرک است و مگو که نشناسم که آن کفر است و لیکن چنین گوی که عرفنا اﷲ ذاته بفضله ؛ یعنی خدای تعالی ما را آشنای ذات خود گرداناد بفضل خویش . و گفت پیران آئینه ٔ تواند چنان بینی ایشانرا که توئی و گفت طاعت و معصیت من در دو چیز بسته اند، چون بخورم مایه ٔ همه معصیت در خود بیابم و چون دست باز کنم اصل همه ٔ طاعت در خود بیابم . و گفت مصطفی نمرده است نصیب چشم تو از مصطفی مرده است . و گفت جوانمردان راحت خلقند نه وحشت خلق . و گفت دنیا گنده است و گنده تر از آن دنیا، دلی که خدای تعالی آن دل بعشق دنیا مبتلا گردانیده است . و گفت اگر کسی بودی که خدایرا طلب کردی جز خدای ، خدای دو بودی . نقل است که کسی از او پرسید که شیخا کرامت تو چیست گفت من کرامات نمیدانم امّا آن میدانم که در ابتدای هر روز گوسفندی بکشتمی و تا شب بر سر نهاده می گردانیدمی در جمله ٔ شهر تاتسوئی سود کردمی یا نه ، امروز چنان می بینم که مردان عالم برمیخیزند و از مشرق تا بمغرب بزیارت ما پای افزار در پا میکنند. چه کرامت خواهید زیادت از این . رجوع به تذکرةالاولیاء و نامه ٔ دانشوران ج 2 ص 349 شود.


برچسب ها : ابوالعباس قصاب آملی, جوانمرد قصاب, قصاب آملی, صوفی در ایران, مشاهیر ایران, دانشمندان, عالمان بزرگ
.:: ::.


ملا علی کنی
ن : آم شهر ت : یکشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۰ ز : 23:11
علی کنی . [ ع َ ی ِ ک َ ] (اِخ ) ابن قربانعلی بن قاسم بن محمدعلی آملی کنی تهرانی . از فقهای بزرگ امامیه در نیمه ٔ دوم قرن سیزدهم بود. وی در سال 1220 هَ . ق . در قریه ٔ کن واقع در دوفرسخی شمال تهران متولد شد و به قصد تحصیل مسافرتهای بسیار و طولانی کرد. سرانجام در اواخر عمر به «کن » بازگشت و در بیست وهفتم محرم سال 1306 هَ . ق . در سن 86سالگی درگذشت و در شهر ری در جوار مرقد شاه عبدالعظیم دفن گردید. و پس از چندی که جسد ناصرالدین شاه قاجار را نیز در آنجا دفن کردند، مقبره ٔ شیخ علی کنی در گوشه ای از مقبره ٔ ناصرالدین شاه قرار گرفت . او راست : 1- تحقیق الدلائل فی شرح تلخیص المسائل . 2- توضیح المقال فی علم الدرایةو الرجال . 3- القضاء و الشهادات ، در سه جلد. (از مصنفی علم الرجال آقابزرگ ص 332 و معجم المؤلفین از الاعلام زرکلی ج 5 ص 138 و اعیان الشیعه ٔ عاملی ج 42).


.:: ::.


طاهربن عبداﷲبن طاهربن عمر طبری
ن : آم شهر ت : یکشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۰ ز : 23:6
ابوالطیب . [ اَ بُطْ طَی ْ ی ِ ] (اِخ ) طاهربن عبداﷲبن طاهربن عمر الطبری الاَّملی . فقیه شافعی مولد او به سال 348 هَ . ق . بشهر آمل طبرستان است . در آمل تلمیذ ابوعلی زجاجی صاحب بن القاص بود و از آنجا در طلب علم سفر کرد و در گرگان نزد ابن گج و ابی سعد اسماعیلی علوم مختلف آموخت و به نیشابور رفت و چهارسال نزد علی ابوالحسن ماسرجسی به تکمیل دانش فقه پرداخت و در بغداد بدرس ابوحامد اسفراینی حاضر آمد و از ابی احمد غطریفی و دارقطنی و معافی بن زکریا و جز آنان حدیث شنید و علم را با تقوی توأم ساخت و پس از ابی عبداﷲ الصیمری تولیت قضاء کرخ بدو دادند و رسول صلوات اﷲ علیه بخواب او را فقیه خواند و او همیشه از این خطاب مسرور بود و ابواسحاق شیرازی از شاگردان اوست . و صاحب صفةالصفوه قطعه ای از اشعار او را که از علم و تقوای او حکایت کند آورده است . و قطعه ٔ دیگری نیز ابن خلکان در وفیات نقل کرده . و ابن جوزی گوید بخط شیخ ابی الوفأبن عقیل خواندم که : قاضی ابوطیب آنگاه که سال او بصد رسیده بود از عرشه سمیریه که نوعی کشتی است بشط فروجست و بعض حضار او را گفتند یا سیّدنا این مکن چه اندام ترا سستی آرد و گاه باشد که رودگانی فتق پیدا کند قاضی گفت ای مرد ما اندامها از معاصی خدای گوش داشتیم او تعالی نیز اندامهای ما گوش دارد. ابوالحسن محمدبن احمدبن عبداﷲ الفامی گوید: آملی در چهارده سالگی که خود هنوز به تعلّم مشغول بود آغاز تدریس فقه کرد و تا روز مرگ یک روز از تدریس غفلت نکرد. خطیب گوید: وفات قاضی روز شنبه ٔ بیستم ربیعالاول سال 450 هَ . ق . بود و فردای آن روز جسد وی در مقبره ٔ باب حرب بخاک سپردند و در جامع منصوربر وی نماز گذاردند و امام نماز ابوالحسین المهتدی بود. و در این وقت یکصدو دو سال داشت و خللی در عقل او راه نیافته بود چنانکه تا گاه وفات فتوی می نوشت وقضا می راند. او راست شرح مختصر مزنی و شرح فروع ابوبکر حداد و در اصول و مذهب و خلاف و جدال او را تألیفات بسیار است . رجوع به طاهربن عبداﷲ طبری ... شود.


.:: ::.


موالی
ن : آم شهر ت : یکشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۰ ز : 23:2
موالی کشمیری ، مرتضی قلیخان ، از شعرای قرن دوازدهم و از ستایشگران پادشاهان تیموری هند بود. بیت زیر مقطع یکی از اشعار اوست :

تا موالی شد مرید علوی صاحب سخن ... نغمه اش رشک نوای عندلیب آمل است .برچسب ها : در مورد آمل, در وصف آمل, آمل در اشعار
.:: ::.


معرفی کامل شهر آمل + تصاویر - سفر نوروزی به شهر علم و فلسفه
ن : آم شهر ت : شنبه بیستم اسفند ۱۳۹۰ ز : 22:33
Archivo:Damavand Arad.jpghttp://amolcity.plogger.ir/upload/a/amolcity/pictures/3436553014643.jpghttp://amolcity.plogger.ir/upload/a/amolcity/pictures/9621036013013.jpghttp://amolcity.plogger.ir/upload/a/amolcity/pictures/4172031322454.jpghttp://amolcity.plogger.ir/upload/a/amolcity/pictures/4172031322454.jpghttp://mazandaranamolimages.plogger.ir/upload/m/mazandaranamolimages/pictures/5241704346862.jpghttp://amolcity.plogger.ir/upload/a/amolcity/pictures/8895554014700.jpghttp://mazandaranamolimages.plogger.ir/upload/m/mazandaranamolimages/pictures/3345701157771.jpghttp://mazandaranamolimages.plogger.ir/upload/m/mazandaranamolimages/pictures/8264700588582.jpghttp://amolcity.plogger.ir/upload/a/amolcity/pictures/7374132077032.jpghttp://up98.org/upload/server1/01/z/1jmcfwbc2x5uqk1472il.jpghttp://kamalnews.org/Images/hs_LargImage/26042010503(1).jpghttp://up.vatandownload.com/images/zzh9f52xf1xonqzdnvfq.jpghttp://up.vatandownload.com/images/k42qhjqfhrh2bznies8p.jpg http://up.vatandownload.com/images/vnalmo2u9ejwbrno4kqa.jpghttp://up.vatandownload.com/images/a1rp7z20jsykd9ejc1xv.jpghttp://up.vatandownload.com/images/299db3btcbwabw6b3vs.jpg
برای دریافت عکس روی تصویر مورد نظر رفته و آن را ذخیره کنید

http://amolcity.plogger.ir/upload/a/amolcity/pictures/1497217306027.jpg

معرفی شهر آمل ، تاریخچه شهر آمل ، تسمیه شهر آمل

 یکی از قدیمی ترین شهرهای ایران در شمال ایران ، استان مازندران است که مرکز شهرستان آمل است.این  شهر به بام ایران،و شهر عرفا و فیلسوفان،و شهر هزار سنگر و اولین شهر علویان معروف است.واژه آمل، حرف « آ » در زبان ایرانیان قدیم کاربرد «ضد » داشته و « مُل » به معنی مرگ و « آمل » ترکیبی از ضد مرگ مانند امرداد و مرداد است . آمل به معنی بی مرگ است یعنی  تو را مرگ مباد.

جمعیت و موقعیت
آمل با ۱۹۷٬۴۷۰ نفر جمعیت(سرشماری 1385) در جلگه مازندران و در دوسوی رود هراز با ارتفاع ۷۶ متر از سطح دریا در ۵۲ درجه و ۲۱ دقیقه طول شرقی و ۲۶ درجه و ۲۵ دقیقه عرض شمالی و در فاصله ۷۰ کیلومتری غرب ساری، مرکز استان، ۱۸ کیلومتری جنوب دریای مازندران و ۶ کیلومتری شمال دامنه کوه البرز و ۱۸۰ کیلومتری شمال شرقی تهران قرار دارد.

مردم
مردم آمل از نژاد اصیل آریایی ها هستند که در اولین ورود خود به آمل آمده اند، کردم آمل به طور عمده فارسی زبان و مازندران و از ساکنان استان مازندران و استانهای همجوار می باشند. البته بعضی از بزرگان بهائی و  علوی از کشورهای خارجه در این شهر زندگی میکنند.

زبان

زبان مردم آمل فارسی و طبری و به لحجه آملی می باشد.

دین
اسلام دین نخست شهر محسوب می شود و این شهر اولین مرکز حکومت دین شیعه دوازده امامی بوده است،آمل تنها شهری در  ایران بوده است که در وصیت نامه خصوصی سید روح الله خمینی بنیان گذار انقلاب ایران آمده است.

آب و هوا
آب و هوای آمل بسیار مطبوع و سبک و هوای شمالی است و در کنار رود هراز قرار گرفته، و از مراکز گردشگری ، فرهنگی و اقتصادی ایران محسوب می شود؛ و آب هوای آمل در تابستان‌ها گرم و مرطوب و در زمستانها ملايم. حداکثر ريزش باران در ماه آذر و حداقل آن نيز در ماه تیر است.

وجه تسمیه
از روزگاران کهن تا به امروز این نام ها بر روی آمل نهاده شده است:اسکیان،آماردها،آماردیان،آمردها،علویان،ایالت طبرستان،هفت شهر،آمله،بام ایران و آمل.آمل در دو دوره در زمان اشکانیان و علویان پایتخت ایران بوده است.و در زمان مرعشیان و هشت دوره حکومت های ایرانی پایتخت طبرستان بوده است.
در مورد وجه تسمیه شهر قدیمی آمل نظریات زیادی گفته شده که بیشتر آن ها بر این اعتقاد هستن که نام اولین گروه از قوم آریای ها که اقوام ساکن کرانه جنوبی دریای مازندران آمارد بوده‌است. نام شهر آمل دگرگون‌شده نام آمارد دانسته‌اند.و بعضی ها بر این اعتقاد هستند که آمل از کلمه اسک گرفته شد است که در آن زمان اشکانیان روستای فعلی اسک را پایتخت اقلیمی خود کرده اند.
واژه آمل که گونه دیگر آن آموی است، احتمالا از قبیله باستانی (آ)مردها یا (آ)ماردها گرفته شده‌است. مورخان باستانی غربی نام این قبیله را مردی (mardio) یا آمردی (Amardio) آورده‌اند. آماردها قومی نیرومند و جنگجو بوده‌اند و ناحیه فعلی آمل را به عنوان مرکز خود انتخاب نموده و نام خود را بر نهادند و بعدها واژه «آماردها» به سبب کثرت تلفظ به آملد، آمرد و آمل بدل شد.از نمونه هاي ديگر جنک آوري آماردان ، مبارزه سه ساله اين قوم با فرهاد اول اشک پنجم  است که سرانجام منجر به شکست آماردان و تبعيد آنان گرديد. نیز وجه تسمیه این شهر به سبب بنیانگزارش "آمله" نیز می‌تواند باشد، چنانکه در تاریخ طبرستان ابن اسفندیار آمده است این است که اشتاد رستاق صاحب دختری زیبا می شود و این دختر به خواب پادشاه بلخ کهن می آید و پادشاه بلخ دستور می دهد تا این دختر جوان را پیدا کنند و بابت این امر جایزه خوبی دریافت کنند که این امر محقق نشد و خود پادشاه بلخ به ایران می آید و بعد از جست جو زیاد این دختر زیبا را در دهستان اهلم که در قدیم بندرگاه تجاری شمال ایران بود پیدا میکند و با شکوه مقام والا به بلخ می برد و بعد آن پادشاه بلخ گفت ای دختر شاد باش و خواسته خویش را بیان کن و او گفت در ولایت ما آبی است که هزهز رودخانه فعلی هراز نام دارد و خوب است به دستور شما شهری در آنجا احداث شود که به دستور شاه در آن جا شهری آباد و با کاخ ها و قصر ها و خانقاه ساختند و کناره آن را خندق کندند تا از دشمن آسیب پذیر نباشد و این شهر به نام زن پادشاه شهر کهن بلخ '''آمله''' گرفته شد که معنی آن این است یعنی تو را مرگ مباد.شهر آمل دارای چهار دروازه به نام های دروازه گیل ،دروازه گرگان،دروازه کوهستان، و دروازه دریا و قلمرو بود.و نظریه دیگر این است که اردشیر بزرگ می گوید هزاران سال ، پيش از آمدن آرياهای ايرانی به فلات ايران چندين گروه مردمان بومي که چهار گروه آن مشهورترند در اين فلات جاي داشتند که چگونگي دوره هاي پيشين آن چندان روشن نيست . نام يکي از اين چهار گروه مردم بومي فلات ايران مرد بود ، نام گروه مرد در نوشته ها « مارد » يا « آمارد » آمده که به زبان ايران و بومي مرد و آيمرد است و واژه هاي آمرت زبان کهنسال ارامنه و مردي ، آي مردي ، جوانمرد ، جوانمردي ، گله و گيله مرد که امروزه در سراسر مازندران و گيلان گويا است از نام باستاني اين گروه سرچشمه مي گيرد . رابينو معتقد است در ميان اقوام تاريخي مازندران يکي تيپرها بودند که در کوههاي شمالي سمنان اقامت داشتند ، آمردها که شهر آمل  آمرد همان آمل است چنانکه پرد همان پل مي باشد به اسم آنها ناميده شد.

ابن‌ فریغون این شهر را نیکوترین و جامع‌ترین و آبادترین و پر آب ترین و پر علم ترین شهر سرزمین پارسی‌گویان شرح داده است: آمل شهریست عظیم و زیبا و پر آب و بزرگترین مرکز علمی پارسیان و بزرگترین قلمرو حکومتی طبرستان است و او شهری است با خندق های فراوان و مقر  ملوک آریایی ها در طبرستان و جای بازرگانانست و خواسته  بسیار است  و اندر وی علمای هر علمی بسیارند و افضل عرفا و آبهای روان است و  از وی جامعه کتان و برنج و دستار حنین و فرش و چوب شمشاد و حصیر طبری و طلا که به همه جای جهان جای دگر نبود  و از وی ترنج و نارنج خیزد و گلیم سپید و گلیم دیلمی  زربافت گوناگون و کمیخته خیزد و از ی الات چوبین خیزد و چون کفشه و شانه  و شانه نیام و ترازو و خانه و کاسه و ..و از طلاهایش داغگین......


مرکز جغرافیا شناسی

آمل در قدیم مرکز گیتی شناسی و جغرافیا ایران بوده است.و از این رو آمل را جزو شهر اولین ها می دانند.

تاریخچه

بعضی ها معتقدند تاریخ آمل با افسانه ها پیوند خرده است.گرچه آمل قدمت آن به اول آریایی ها و قبل از اسلام بر می گردد ولی به خاطر اینکه در زمان آماردها آمل رونق خاصی گرفته و از آن دوره تمام اراضی آمل رونق ویژه ای در تمامی زمینه ها گرفت و از آن جا آمل جدیدی در کنار رود هراز روی کار آمد.در عصر صفوی آمل رونق فراوان گرفت و حکام صفویه به مازندران دلبستگی خاص داشتند. شاه عباس که به آمل علاقه زیاد داشت به دستور او جاده کنار رودخانه هراز آباد شد و در طول راه برای توقف چهارپایان و افراد کاروانسرا ایجاد کردند جاده شوسه‌ای که آمل را به ساری و گرگان وصل می‌کرد، درزمان او احداث شد. از این شهر با عنوان "پایتخت دنیای مسکون" به جهت بزرگی و عظمت آن یاد می شده است.

در اشعار

در ادبیات فارسی  قدیمی اشعار بسیار زیادی وجود دارد که آمل در آنها ایفای نقش نماید،از اشعار اساطیری گرفته تا اشعار در وصف ایران و آمل،این شهر نقش بسزایی در تاریخ کهن فارسی در جهان داشته است.

از جمله این اشعار:

* فردوسی

بیاراست گیتی بسان بهشت.................... به جای گیا سرو گلبن بکشت

از آمل گذر سوی تمیشه کرد .............. نشست اندر آن نامور بیشه کرد

بپردازم آمل نیایم به جنگ

سرم را ز نام اندرآرم به ننگ

بزرگان ایران ز گفتار اوی

بروی زمین برنهادند روی


* فخرالدین اسعد گرگانی

از آن خوانند آرش را کمانگیر


که از آمل بمرو انداخت یک تیر

* طالب آملی

چو من فرزانه ای برخاست از آن بوم ........... طواف خاک آمل بایست کرد.


* راوی

رسیدم به آمل شهر هفت رنگ

همه عارف و شاعر و مرد جنگ

بزرگان ایران زمین و بزرگان شهیر

ز میر حیدر و فخر رازی و ابن جریر

چو باشد نگینی بروی رود هراز

در آنجا شدم با خدا راز و نیاز

آمل پایتخت شیعه
با ورود علویان، زیدیه آمل اولین پایگاه تشیع شد و همچنین مرعشیان یا مرعشیه یکی از دودمان‌های شیعی در تبرستان بود که در ۷۶۱ هجری قمری مقارن با ۱۳۵۹ میلادی، توسط میربزرگ بنیان گذاشته شد و در ۱۰۶۴هجری برابر با ۱۵۸۲ میلادی توسط  شاه عباس صفوی با سلسلهٔ صفویان ادغام گردید و شاه عباس خود را پادشاه این دودمان نامید و بعد تصرف اولین شهر تشعیع در آمل و به خواسته مردم بنیان گذاری شد.

فرهنگ و مراسم ها
آمل از فرهنگ و تمدن بسیار کهن و اصیل آریایی برخوردار است و به دلیل داشتن این تمدن باستانی و دیرینه مراسم‌های باستانی و به دلیل علاقه به دین و مذهب مراسم مذهبی بس با شکوهی در این دیار کهن برگزار می‌گردد، پس از گرویدن مردم آن به اسلام، برخی از مراسم باستانی بسته به فرهنگ مردمان مختلف مازندرانی با آداب اسلامی در آمیخته و بنا بر این شیوه اجرای آن در هر روستا با روستای دیگر متفاوت است.

صنعت و معادن و تولیدات

آمل یکی از شهرهای صنعتی ایران در جهان می باشد که ۶۴% صنعت مازندران را در خود جای داده است،از صنایع بزرگ آن می توان به صنعت کارخانه ای، تولید برنج،تنباکو،چای،لبنیات،گندم،دام پروری،صنایع دستی،پرتغال،نارنج،سبزیجات،زغال،شیلات و طلا نام برد که بعضی از ارقام های صادراتی ایران هستند.

شهرک های صنعتی
آمل دارای پنج شهرک صنعتی بزرگ و مستقل است.

صنايع و معادن کارخانه ای و صادراتی
صنايع غذايی، صنایع نساجی، لبنیات،صنایع چوب،چاپ و انتشارات، قالی، صنايع اشيای كائوچويی، صنايع غير فلزی معدنی و ‌صنايع چرم سازی از عمده ترين صنايع موجود در شهرستان به شمار مي‌آيند. برنج، تره‌بار، مركبات، سيب، مواد غذايی، محصولات كاغذی و منسوجات، توليدات برقی، مصالح ساختمانی و صنايع دستی صادرات اين منطقه را تشکيل می دهند.


نیروگاه
سد هراز که در حال احداث است دارای نیروگاه برق است به علاوه اینکه نیروگاه کارخانه ای زباله سوز آمل در بیرون شهر در حال احداث می باشد.

علم و مشاهیر

اگر آمل را در یک کلمه خلاصه کنیم می توانیم بگوییم آمل پایتخت علما جهان است و در قدیم هم بر همین امر پایتخت فرهنگی جهان اسلام بوده است آمل از دیرباز  زادگاه فیلسوفان،ریاضیدانان،منجمان،محدثان،کاتبان،مورخان،مفسران و طبیبان مشهور در سطح جهان بوده است.
که همچون : استاد ابو علی سینا(عبدالله ناتلی آملی) و استاد زکریا رازی(ربن طبری) و پدر تاریخ جهان جریر طبری،فیلسوف امام فخر رازی،طالب آملی،علامه شیخ الصوفی میر حیدر آملی،علامه بزرگ شیخ فیلسوف حکیم حسن حسن زاده آملی،علامه جوادی آملی(دو ستاره فروزان معاصر در علم و حدیث و ریاضیات و هندسه و فلسفه)،حسین بن ابراهیم طبری،شیخ منجم الدین آملی،ابو عصام،و رئیسان دو قوه از سه قوه ایران دکتر علی لاریجانی و آیت الله شیخ صادق آملی لاریجانی،ابن ربن طبری و ابن فرخان طبری دو فیلسوف بارز ایرانی،علامه حکیم محمد بن محمود آملی،آیت الله حاج میرزا هاشم آملی پدر اخوان لاریجانی،علامه شیخ محمد تقی آملی،میر بزرگ مرعشی،کاتب ایرانی ابن اسفندیار،یحی ابن ابی منصور،کاشف پرگار ریاضی سهل کوهی،روحانی مبارز ملا علی کنی،محمد یزدادی،ابو عماد طبری،سازنده ساعت شهری(خالد خلیل آملی)، ملا محمد شریف مازندرانی و محمد صوفی مازندرانی،علامه عزالدین آملی؛سلطان العلما،شیخ خلیفه مازندرانی (بنیان گذار نهضت سربداران)، فیلسوف محمد بن هشام آملی،هارون بن محمد،محمد تقی دانش پژوه،حکیم فیلسوف ابوالعباس قصاب آملی (استاد هزار دانشمند) سید رضی لاریجانی(بنیان گذار مکتب تهران)ابوالحسن طبری،عباس میرزا،محمد بن ایوب طبری،ملا حسن کاشی آملی،محمد مهدی آملی،شیخ کاتب بن محمد ابن علی،عبدالله ترنجی طبری،میرزا قربان خان هندویی،علامه داعی  الاسلام،فرهنگ شریف،سلطان العلماء،فکرت الدین،حکیم عبد الله خان احمدیه،عبدالقادر گیلانی،کاتب ابن حسین بن اسماعیل،بلاد آملی،حکیم بن عبدالله طبری،بصری طبری،محمد بن علی بن کاتب مازندرانی،شیخ الاسلام آیت الله حائری،احمد مشیر السلطنه،موید بالله،شیخ بها الدین آملی،حکیم میرزا اسماعیل عقیلی،میرزا محمد بن علی خراسانی آملی،میرزا قلی خان،شیخ محمد بن شمس آملی،غلامحسین بنان،مولا بن زین العابدین مازندرانی،محمد مقیم آملی،حسین بن محمد اشعری،ابن فورک،مولانا سلیم مازندرانی،محمد بن علوی حسینی آملی،شیخ طارق بن حسین طبری مازندرانی،ابن قاص طبری،شیخ عماد الدین طبری،ابن حکیم الدین اصفهانی آملی،سید رضی علوی،حسین بن هارون الرویانی،شیخ محدث علی بن محمد علی آملی،قاضی هجیم و سراج قمری دو شاعر بنام،سید ظهیر الدین،سید شمس الدین،میرزا بیک الاسلام مازندرانی،میرزا شفیع،لطف الله حسنی لاریجانی،النقوری،احمد سیف،سید محب الدین الدین آملی،شجاع الدین آملی،حکیم سید حیدر آملی ،بیدل کرمانشاهی،ملاصالح مازندرانی،عبدالله لارگانی،آیت الله فرسیو،ابوعبدالرحمان عبدالله بن حمٌاد آملی،محمد بن دبیر،علی بن شافعی آملی،ابو عبدالله سلیم طبری،محمد بن محمد مازندرانی،شیخ الاسلام مقتدایی،سید اسماعیل فکرت،علامه واعظ جوادی،علامه عماد الدین طبرسی(از بزرگان علم فلسفه)،شهید ژنرال منفرد نیاکی،سیدکمال‌الدین بناء،ابوصالح خلف بن محمدبن اسماعیل بخاری،ابوعبیدالله محمد کاودانی،میرزا ابراهیم آملی مازندرانی،باقر و محمد جواد لاریجانی از نخبگان معاصر،ملا رفیعا مازندرانی،ابو طالب طبری،،احمد بن یحیی بلاذری،ملولی اصفهانی آملی،طبری سمرقندی،حکیم حسن زجاجی،شیخ ضیاءالدین طبری،کاتب فاضل،ابو الفضل لسانی،شیخ ممتاز العلاما،آست الله شهید شمس آبادی،محمد بن خالد جریر طبری، ابوبکر خوارزمی،شیخ شمس الدین رازی...فرزندان این شهر عظیم هستند و هزاران علما فیلسوفان و حکما و ریاضی دانان و منجمان و هنرمدان دیگری که از این خطه بلند شده اند.

نظامیه
نِظامیه نام مدارسی بود که در زمان سلجوقیان برای آموزش علوم و فنون روز در شهرهای بزرگ  جهان آن دوره؛ بغداد، نیشابور، آمل، قاهره، اصفهان ، بلخ و هرات تأسیس شد.


گردشگری

مراکز اقامتی:

در گذشته کاروانسراهای آمل و قلعه ها مکان‌های اقامتی برای مسافران به حساب می‌آمده‌اند. این کاروانسراهاو قلعه ها اکنون به صورت آثار باستانی در آمل و شهرستان آمل شناخته شده‌اند. بسیاری از جهانگردانی که به آمل قدیم آمده‌اند در سفرنامه هایشان از این کاروانسرا نام برده‌اند. از کاروانسراهای قدیمی آمل پیش از حمله مغول به این شهر اثری نیست.مهم ترین کاروانسرای کاروانسرای کمبوج (گامبوش) و کاروانسرا شاه میرزا هستند.

امروزه مراکز اقامتی آمل است که بیشتر در مالکیت خصوصی‌اند.چندین هتل در بیرون شهر و دو هتل در شهر و چندین هتل در شهرستان آمل قرار دارد و دو هتل در منطقه هراز در حال احداث است.

جاذبه ها :
آمل از شهرهای باستانی ایران با طبیعت بکر شمال است که بیشترین جاذبه های مازندران را به خود اختصاص داده است که هر ساله هزاران گردشگر خارجی  و ایرانی از این جاذبه ها دیدن می کنند.

آمل بام ایران

قله دماوند بام ايران و سمبل مازندران و پيشخوان شهرستان آمل با شهرتي جهاني يكي از منحصر به فرد‌ترين جاذبه‌هاي طبيعي ايران و جهان به شمار مي‌رود كه در 75 كيلومتري جنوب غربي شهر آمل در البرز مركزي و بخش لاريجان قرار‌ دارد.

مسير دسترسي به بام ايران در كيلومتر 70 آمل به تهران در آبادي پل‌مون از جاده‌هراز جدا مي‌شود كه به جاده آبگرم رينه معروف است.اين جاده فرعي بعد از حدود هفت كيلومتر و با شيبي تند و عبور از ارتفاعات با پيچ‌هاي متعدد به شهر رينه مي‌رسد و سپس با عبور از شهر رينه به سمت غرب در مسيري كه به منطقه اكوتوريستي لار و شهر پلور  ختم مي‌شود ادامه يافته و پس از طي حدود پنج كيلومتر بعد از رينه در نزديكي محل برف‌چال از جاده رينه به پلور به سمت قله در جهت شمالي يك جاده فرعي و خاكي از جاده آسفالته مذكور جدا شده و با عبور از مسيري زيبا در ميان شقايق‌هاي سرخ در محلي موسوم به مسجد امام زمان (عج) خاتمه مي‌يابد و از اين مكان كار صعود كوهنوردان آغاز مي‌شود، محل مذكور در ارتفاع 2 هزار و 200 متري قرار دارد و استراحتگاه و پناهگاه بعدي نيز در ارتفاع 4 هزار و 200 متري واقع شده است.

دشت ملی

دشت لار یکی از زیباترین دشت‌های ایران است.

منطقه‌ای در شهر آمل و فاصله 70 کیلومتری شرق تهران و در دامنه رشته کوه‏‌های البرز. دشت لار در واقع بزرگ‌ترین دره ایران است و با داشتن طبیعت زیبا، دریاچه، چشمه‌‏های فراوان و نزدیکی به قله دماوند، مورد علاقه طبیعت‌دوستان زیادی است.دشت لار به دشت شقایق‏‌ها معروف است، چرا که در بهار پر از گل‏های شقایق می‏شود و این مسئله خودش یکی از جاذبه‏‌های گردشگری این منطقه به شمار می‌‏آید. به علاوه وجود سد خاکی لار باعث شده به یکی از مناطق اصلی ماهی‌گیری در نزدیکی تهران تبدیل شود.هر سال تعداد زیادی از مردم برای ماهی‌گیری، طبیعت‏‌گردی، دوچرخه‏‌سواری و تفریح به پارک ملی لار می‏‌روند و با خود یادگارهای بسیار خوبی از این منطقه زیبا می‌‏آورند، خاطره سفری خوش و دلپذیر در منطقه‌ای زیبا و خوش‌آب‌وهوا.اما گاهی وقت‏ها مسافران دشت لار یادگارهایی هم به او هدیه می‏ کنند؛ یادگاری‏‌هایی که باعث میشود تعدادی از مردم به این منطقه سفر کنند و آن را از زباله و آلودگی‏ ها پاکسازی کنند

صنايع دستی

آمل داراي صنايع دستي متنوعي است و گردشگران مي‌توانند به عنوان سوغات سفر معرق، منبت، سفال، گليم،فرش،محصولات پرورشی،ماهی،صنایع فلزی و نگین بافی،،انواع ترشی، برنج معطر ایران و زيتون و مرباجات و شيرنجات محلی را خريداری كنند.برچسب ها : آمل, معرفی شهر آمل, تاریخچه آمل, درباره آمل, شهرهای مهم ایران, شهرستان آمل, ایران, پایتخت های ایران
.:: ::.


 

Powered By blogfa.com Copyright © by amolshahr
This Themplate  By Theme-Designer.Com